Meer over Kerkenraad

Diaconie

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus, Gal. 6:2.

Met bovengenoemde tekst is het werk en de kern van de diaconie kort samengevat.

Wat is de diaconie, wat is haar taak?

Het diaconaat is één van de werkterreinen binnen de gemeente die voortvloeit vanuit het ambt van diaken. Om het diaconaat vorm en inhoud te geven bestaat de kerkenraad, naar Bijbels model, ook voor een deel uit diakenen die verantwoordelijk zijn voor de diaconale taken binnen de gemeente.

Diaconaat komt van het Griekse woord “diakoneo” dat letterlijk “dienen” betekent. Van dit Griekse woord is diaken afgeleid. Diaconaat is dus het uitoefenen van dienstbetoon en richt zich op de ander, de medemens. Diaconaat richt zich op hen, die geen helper hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden, in de knel zitten of door welke oorzaak dan ook in problemen zijn gekomen.
De diakenen zijn dus ambtsdragers die geroepen zijn om de “dienst der barmhartigheid” in de gemeente en de wereld te stimuleren en te coördineren. De “dienst der barmhartigheid” staat daarin centraal. Zoals al gezegd een open oog hebben voor en hulp bieden aan hen die geen helper hebben. Dit houdt ook in dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan tot gevolg hebben, dat de overheid en de samenleving gewezen worden op hun roeping tot het betrachten van gerechtigheid. Het bevestigingsformulier draagt ons op “in alle getrouwheid en naarstigheid” ons werk te doen. Dat wil zeggen trouw en ijverig om te zien naar schepselen van God, die onze zorg en aandacht nodig hebben.
Aan de hand van signalen wordt er actie ondernomen, we kennen plaatselijke, landelijke- en wereldwijde ondersteuningen.

Plaatselijke ondersteuning

Hierbij zijn onze diaconale taken o.a. financiële en materiële steun, verzorgen van kerstattenties (fruitbakje en boek/CD) voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder en voor gehandicapten en (langdurig/chronisch) zieken.
De Bijbels, psalmboeken e.d. t.b.v. catechisatie, belijdeniscatechisatie, jeugdwerk en pastoraat worden door de diaconie vergoed.
Ook participeert de diaconie in de diaconale adviesraad van verpleeghuis “Het Baken” en met de HHK gemeente van Elspeet in de raad van toezicht bij het Hospiteer te Nunspeet.
De diaconie ondersteunt tevens het werk van verschillende stichtingen in onze regio.
Als kerkelijke gemeente dienen we ook oog te hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving en daarom actief meedenken met de burgerlijke overheid, om op deze wijze een stukje barmhartigheid met betrekking tot de naaste te betrachten. Daarom wordt onze gemeente vertegenwoordigd door een diaken in de WMO- raad. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Landelijke ondersteuningen

Hieronder verstaan we, de binnen onze landsgrenzen werkende stichtingen/instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verslavingszorg e.d. Deze instanties ontvangen, naarmate dat  mogelijk is , financiële steun.

Wereldwijde ondersteuningen

Dit zijn stichtingen, instellingen of organisaties op het gebied van o.a. zending, gezondheidszorg, medische hulp of Bijbelverspreiding.
Deze instanties ontvangen, naarmate dat mogelijk is , financiële steun.
Voor noodhulp bij rampen en oorlogen zal de diaconie hulp verlenen, dit door zo snel mogelijk een speciale collecte te houden, de opbrengst van de collecte zal worden afgedragen via een aan onze gemeente gerelateerde instantie, of via het Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormd Kerk.

Diaconaat is niet alleen een zaak van de diaconie, hoewel zij wel verantwoordelijk is voor de diaconale taken in en voor de gemeente, maar heeft ook een Bijbelse opdracht aan de gehele gemeente. Dit samen met de Woord verkondiging om een open oog, een luisterend oor en een helpende hand te bieden. Ieder gemeentelid dient zorg te dragen voor de ander.

In het Oude Testament kunnen we lezen hoe de Heere Zijn volk de opdracht geeft om op te komen voor de naaste in nood (Deut.15). De armen, weduwen en de wezen, de vreemdelingen en bijwoners krijgen een aparte behandeling. In het Nieuwe Testament is het de Heere Jezus Zelf die voor gaat in deze dienst, Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen!
“Hij riep op om de minste te zijn en anderen te dienen” (Luk. 22:25).

We begonnen dit stukje met de woorden uit Gal. 6:2 “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.”
De kanttekenaren geven aan bij het woord “draagt” dat is “helpt dragen, om die te verdragen, beteren en weg te nemen met christelijke bescheidenheid en medelijden”.
Dit is een vermaning om met elkaar mee te gevoelen onder de verschillende moeiten en beproevingen, en gereed te zijn om elkaar te helpen, te troosten en bij te staan wanneer de omstandigheden dat vragen.
Hierbij denken we aan hetgeen in het formulier voor het bevestigen van ouderlingen/diakenen opgetekend is. Waar de gemeente de oproep krijgt: “Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mildelijk, en deelt gaarne mede”.
Diaconaat is dus het omzien naar elkaar als gemeente en het geven van middelen (collectes) tot hulp voor degenen (onze naaste) die in nood verkeren.
Waarom zouden we dit doen?. Hierop antwoord Paulus in Gal. 6:2 “en vervult alzo de wet van Christus”.
Hij wil ons aanvuren om te handelen volgens het beginsel van Zijn voorschrift, dat is de wet der liefde, die ons verplicht tot wederzijdse verdraagzaamheid en vergevensgezindheid en tot medelijden en welwillendheid jegens elkaar.
Dat is onze plicht als gemeente waar wij allen naar moeten handelen, niet om iets “zelf” te verdienen maar in de weg van gehoorzaamheid aan Zijn geboden.
De Heere zegt het Zelf  “in het houden van Zijn geboden is groot loon”. (Ps. 19)

Uw diaconie.

Voor diaconale bijdragen, giften etc. kan gebruik gemaakt worden van onze bankrekening: NL97 RABO 0384 7691 79.

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024