Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Wat is de kerkvoogdij

Onze gemeente is een zogenaamde Vrij Beheer gemeente overeenkomstig ordinantie 16-1-4-c van de kerkorde. Dit betekent in het kort dat de colleges van kerkvoogden en notabelen samen de kerkvoogdij vormen en dat de kerkvoogden in de uitvoering van hun taken geen verantwoording afleggen aan de kerkenraad maar aan de notabelen. De notabelen hebben naast een controlerende functie ook een ondersteunende functie. Meer over deze dingen kunt u lezen in het reglement van de kerkvoogdij wat door de leden van de gemeente is goedgekeurd.

Taken van de kerkvoogdij

Kerkvoogden dragen geen ambt, maar hun taak is uiteindelijk wel gericht op het geestelijk welzijn van de gemeente. Om het geestelijk welzijn van de gemeente te kunnen dienen is een goede afstemming met de kerkenraad van groot belang. Daartoe zijn er ook de verschillende overlegmomenten.

Verkiezing

Notabelen worden door de belijdende mannelijke lidmaten van de gemeente gekozen. De kerkvoogden worden door de notabelen gekozen.
Elk jaar zijn periodiek 2 notabelen en 1 kerkvoogd aftredend, maar kunnen zich wel herkiesbaar stellen. De notabel-verkiezing wordt elk jaar in november gehouden.

Financiën

De kerkvoogdij verkrijgt de benodigde middelen voor het uitoefenen van haar taak door: collecten (gewoon en extra collecten),  giften, schenkingen, legaten etc.
Uitgaven zijn met name kosten instandhouding predikantsplaats, kosten bijstand in pastoraat, landelijke afdrachten, bijdrage in de exploitatie van het kerkgebouw, onderhoud Pro Rege en pastorie, kosten kostersechtparen.

Voor kerkelijke bijdragen, giften etc. kan gebruik gemaakt worden van onze bankrekening: NL66RABO0384769446

Contact

De kerkvoogdij kunt u benaderen op de volgende e-mailadressen:

Financiële- en ledenadministratie: kerkelijkbureau@hhgdoornspijk.nl
Secretariaat: secr.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl
Penningmeester: penn.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024