Meer over Kerkvoogdij

Kerkelijk Bureau

In Ordinantie 16 van de kerkorde van de HHK is bepaald dat een van de taken van de kerkvoogdij is 'het namens of ten behoeve van de kerkenraad bijhouden van de registers van gemeenteleden en van de doop-, de lidmaten- en de
trouwboeken'. Voor het beheren van de ledenadministratie zijn programma's beschikbaar, waarvan ook door de kerkvoogdij gebruik wordt gemaakt. In de kerkvoogdij is de heer B. van der Weide (kerkelijk bureau) verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Voor een goede bereikbaarheid van de ledenadministratie is een speciaal mailadres 'kerkelijkbureau@hhgdoornspijk.nl'  aangemaakt. Hier kunt u terecht met uw vragen m.b.t. de administratie. De heer B. van der Weide is ook te bereiken via tel. nr. 0525–661821 

Voor het opvragen van doopbewijzen en attestaties kan men hier ook gebruik van maken evenals voor andere vragen en wijzigingen m.b.t. de administratie van de leden. Voor de doopbewijzen en attestaties is de goedkeuring van de kerkenraad vereist. De ledenadministratie zal deze aanvragen dan ook doorsturen naar de kerkenraad voor de benodigde handtekeningen.

Kerkelijk bureau

B. van der Weide
Gerichtenweg 75
8085 PW Doornspijk
Tel: 0525–661821
E-mail: kerkelijkbureau@hhgdoornspijk.nl

Ledenregistratie

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid moet worden verwerkt in de kerkledenadministratie. Om dit systeem goed intact te kunnen houden, stelt de kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan het Kerkelijk Bureau door wilt geven.

Attestaties, Bewijs van Lidmaatschap & Doopbewijs.

Wanneer lidmaten naar elders vertrekken, wordt de attestatie aangaande hun belijdenis en levenswandel doorgezonden naar de gemeente van vestiging. Op grond van deze attestatie wordt een nieuw-ingekomene als lidmaat erkend. Heeft men de gemeente reeds zes maanden of langer verlaten, dan kan geen attestatie meer worden afgegeven, wel een bewijs van lidmaatschap, op grond waarvan men in de nieuwe gemeente wordt ingeschreven. 

Een doopbewijs kan men te allen tijde ontvangen van de kerkenraad van de gemeente waar de doop heeft plaatsgehad. 
Emigranten kunnen een kerkelijk paspoort verkrijgen, om in hun nieuwe omgeving in kerkelijk verband te worden opgenomen.

Als kerkelijke gemeente willen we graag op de hoogte blijven van alle belangrijke veranderingen in het persoonlijk of gezinsleven van de gemeenteleden.

Verhuizingen

Wij krijgen hiervan geen gegevens van de burgerlijke gemeente. Daarom graag doorgeven aan het kerkelijke bureau.

Overlijden

Ook bij verdriet of verlies willen wij graag meeleven. Graag contact opnemen met uw predikant  of wijkouderling.

Geboorten

Bij geboorten willen wij ook graag meeleven. Wilt u dit doorgeven aan kerkelijk bureau en predikant of wijkouderling?

Huwelijk

Het huwelijk is de verbintenis van één man en één vrouw voor het Aangezicht des Heeren. Het is ook een openbare verbintenis. Daarom wordt het gesloten voor de burgerlijke gemeente waarna in een huwelijksdienst in de kerk voor Gods aangezicht een zegen wordt gevraagd over het huwelijk.

Eerst is er een gesprek met de predikant. Graag ruim van te voren, voordat andere afspraken gemaakt worden. Vervolgens geeft de kerkenraad zijn toestemming, mits er geen beletselen zijn.

 

 

 

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024