Meer over Kerkelijk leven

Aannemingscatechisatie

Een belangrijk gebeuren binnen het onderwijs dat binnen onze gemeente verricht wordt is de belijdeniscatechese. Nu is deze vorm van catechese niet eenvoudigweg een sluitstuk op de gewone catechisatiejaren. Wij dienen ons namelijk daarbij te realiseren dat de Heere krachtens onze schepping recht heeft op ieders leven. Hij is het als onze Schepper en Ouderhouder maar ook vanuit Zijn goedgunstigheid tot verloren zondaren zo waard om gediend en geëerd te worden. Wij allen zijn verschuldigd om in een godzalig leven Hem te erkennen en te bedoelen. En juist degene die misschien elke dag tot hun smart zo hun eigen boosheid en inwonend bederf tegenkomen, zullen immers toestemmen en bekennen dat zij volkomen afhankelijk zijn van Christus’ zoenoffer. Maar ook als dat besef gemist wordt, kunnen we ons niet ontworstelen aan de plicht om in gehoorzaamheid aan Zijn Woord te leven. In die weg enerzijds Zijn Majesteit belijdend en anderzijds biddend om Zijn hart vernieuwende genade verlegen te zijn zoals die ons in Zijn Woord wordt geopenbaard. De wekelijkse prediking leert ons immers dat Hij de aarde tot een voetbank Zijner voeten heeft, en dat wij als diep gevallen pronkjuwelen van de schepping het Koninkrijk der Hemelen geenszins kunnen ingaan tenzij wij wederom geboren worden. Dat is door toepassend werk van Gods Geest uit soevereine genade door Christus’ volmaakte Offerande rechtvaardig voor God gesteld worden. Dan zal het ook de begeerte van het hart zijn om binnen onze gemeente waar God u stelde overeenkomstig deze ‘leer die naar de godzaligheid is’ te wandelen en daarover ons oprechte ja-woord uit te spreken.
Deze aannemingscatechisatie vindt in principe plaats op dinsdagavond; aanvang 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur. Wie graag hierover ter voorbereiding eens een persoonlijk gesprek zou willen hebben kan daarvoor contact opnemen met Ds. K. van Olst.  

 

Tenslotte nog enkele praktische zaken

 

Belijdenis wordt afgelegd in de kerkdienst van de Tweede Pinksterdag. In onze gemeente worden de vragen van ds. G. Voetius gebruikt. De maandagavond voor Pinksteren vindt de aannemingsavond plaats. Onder getuige van twee ouderlingen stelt de predikant allen die belijdenis willen afleggen en de catechese hebben gevolgd  een vraag uit het Kort Begrip. Een selectie uit het Kort Begrip is geleerd in de catecheseperiode. Voor de catechese wordt op dit moment het boek van ds. J. Van Sliedregt gebruikt: “Naar Schrift en Belijdenis”.

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024