Meer over Kerkelijk leven

Zendingscommissie

De ZHHK

Bij het begrip zending wordt al snel gedacht aan menselijke inspanningen. Het is echter belangrijk te bedenken dat God Zelf het initiatief tot zending heeft genomen. De Bijbel laat dat duidelijk zien:
Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh. 4:5).

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Joh. 3:16). 

God heeft Zijn Zoon gezonden. Dat is het begin van zending. Zending gaat van God uit en in vervolg daarop laat God het heil in Christus tot redding van verloren mensen bekendmaken. Daarbij worden mensen ingeschakeld. Zij die gegrepen zijn door het Evangelie, dragen ook zelf die boodschap uit.

In Mattheüs 28:19 staat de opdracht die Jezus aan de Kerk heeft gegeven:

Gaat dan henen, onderwijst al den volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

De Hersteld Hervormde Kerk zag zich in 2004 voor de taak gesteld vrijwel het gehele kerkelijke leven en de kerkelijke structuur opnieuw op te bouwen. Al in een vroeg stadium ontstond in de generale synode het verlangen om als kerk ook het werk van de zending weer ter hand te nemen. De voorbereidingen, getroffen door de daartoe ingestelde commissie zending, leidden ertoe dat een eigen zendingsorganisatie werd opgericht.

Er zijn 2 zendingsvelden: Malawi en Suriname.

In Malawi wordt al tientallen jaren gearbeid door opeenvolgende predikanten die reeds ver voor 2004 begonnen met een gemengd pastoraal en diaconaal takenpakket. Gaandeweg, en met name na 2004 zijn de diaconale taken overgenomen door de stichtingen Stéphanos en Timoteos, de pastorale taken zijn verschoven van direct pastoraal werk naar het uitbouwen van een opleiding tot Malawiaanse predikanten, verbonden aan de Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPC), en het bevorderen van structuur en zelfstandigheid van de RPC. In het recente verleden hebben ds. Oomen en ds. van der Bas hier veel arbeid voor verricht. Geheel onverwachts kwam er eind 2022 een einde aan de uitzending van ds. C.J.P. van der Bas naar Malawi. Gedurende vijf en een half jaar heeft hij als zendingspredikant veel werk mogen verzetten ten behoeve van de Bijbelschool voor de opleiding van predikanten en voor de RPC als geheel. Zo heeft hij zich bijvoorbeeld sterk gemaakt voor het vertalen in het Chichewa en het uitdelen aan dominees en kerkenraadsleden van de bekende Bijbelverklaring van Matthew Henry. Een prachtig project, dat door ds. van der Bas de komende jaren vanuit Nederland afgerond zal worden.   
Het vertrek van ds. Van der Bas was aanleiding voor de commissie zending om nieuwe projecten in Malawi vooralsnog stil te leggen en een uitgebreid onderzoek te starten naar de toekomst van het zendingswerk in het land. Daarbij ligt de vraag open of en zo ja op welke wijze het werk straks voortgezet worden. 
Momenteel is er dus geen zendingspredikant werkzaam in Malawi namens de ZHHK.

In Suriname mag het werk in de gemeente van Powakka en Philipusdorp voortgang hebben. Zendingswerkster Marijke van der Plaat is actief in het jeugdwerk en heeft een begin gemaakt met Bijbelleesavonden voor vrouwen. De goede contacten met de plaatselijke bevolking geven haar de mogelijkheid om het Evangelie met de mensen te delen. Met instemming van de generale synode is pastor Andre, die vanaf het vertrek van ds. Meuleman in 2020 al op tijdelijke basis bij de gemeente betrokken was, benoemd als voorganger voor een periode van drie jaar.  Dit contract is recent verlengd. De generale synode heeft ingestemd met de uitbreiding van het zendingswerk buiten de gemeente Powakka: er wordt gezocht naar mogelijkheden om, door middel van (meerdaagse) conferenties, lokale pastors in het district Para toe te rusten voor de Woordverkondiging in hun eigen gemeenschap. 

Er is dus momenteel geen zendingspredikant vanuit Nederland werkzaam in Suriname.

Het zendingswerk is nog niet af. Veel volken zijn nog niet bereikt, naar het woord van de Heere Jezus (Joh.4:35) zijn de landen wit om te oogsten. Bidt daarom de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote (Luk.10:1).

Behalve bovengenoemde 2 werkvelden worden ook individuele personen ondersteund:
Met de organisaties Wycliffe en MAF is een overeenkomst gesloten, waarin vastgelegd is dat ZHHK mede verantwoordelijkheid draagt voor uitzendingen en tot 10% van de begrote kosten voor haar rekening neemt.

De ZHHK organiseert jaarlijks, meestal begin september, een landelijke zendingsdag.

De Plaatselijke ZendingsCommissie (PZC) organiseert jaarlijks de traditionele Zendingsmiddag, doorgaans begin augustus, waarbij diverse predikanten voorgaan en er in de pauze in het verenigingsgebouw Pro Rege de gelegenheid is tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee, voor de kinderen is er frisdrank. Tevens is er een boekentafel aanwezig.

Ook wordt een zendingswerker, wanneer deze met verlof in Nederland is, door de PZC gevraagd een avond te verzorgen om de gemeente op de hoogte te houden van het zendingswerk zoals dat in de praktijk gestalte krijgt.

Op de jaarlijkse marktdag, die in juni rond de kerk wordt georganiseerd, staat tegenwoordig ook een kraampje met evangelisatiemateriaal, bemand door leden van de PZC.

De Zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Naam Adres Telefoon
A. Buurkes
Voorzitter
Gerichtenweg 32
8085PX Hoge Enk
0525-683512
J. Boeijenga
Secretaris
De Houtwal 11
8071 TN Nunspeet
0341-257006
G. Van der Weijden
Penningmeester
   
F. Hop Oude Harderwijkerweg 100
8085PX Hoge Enk
06-20730062
K. Koers Oude Harderwijkerweg 1 0525-660654

 


E-mail: zendingscommissie@hhgdoornspijk.nl

 

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024