Meer over Kerkelijk leven

Zendingscommissie

Zending

Zendingswerk is de opdracht van de Heere aan de kerk om van Hem te getuigen, met als doel : “Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus deHeere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders” Fil. 2 : 10 en 11

Ook onze kerk mag gestalte geven aan deze opdracht door zendingswerk te verrichten in Malawi en sinds begin 2010 in Suriname.
Het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) is in omvang beperkt, omdat het om een nog jonge zendingsorganisatie gaat. De ZHHK is in Malawi en Suriname werkzaam. In Malawi betreft het de samenwerking met de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. Hier zijn drie zendelingen werkzaam. In Suriname wordt gewerkt in Powakka en in Paramaribo. Het werk is gericht op gemeenteopbouw en heeft zodoende meer een plaatselijk karakter. In Suriname zijn twee zendelingen werkzaam.

Malawi

In Malawi wordt samen gewerkt met de Reformed Presbyterian Church of Malawi. De werkzaamheden zijn o.a. theologische opleiding voor evangelisten en voorgangers, vorming van ouderlingen en diakenen, verdere ontwikkeling van het kerkelijke bestuur, gemeenten ordenen en integreren in de landelijke kerk en het ontwikkelen van diaconaat. In Malawi werken Ds. R.J. Oomen als docent bijbelschool van de RPC en geeft hij onderwijs aan voorgangers van de RPC en adviseert de kerk. Ook is Ds. K. Klopstra werkzaam als docent bijbelschool van de RPC en hij verzorgt aanvullend theologisch onderwijs, voor voorgangers in Malawi.

Suriname

In Suriname wordt de kern van zendingswerk verricht rond een vernieuwd kerkgebouw in Paramaribo (De Reformatiekerk) en een nieuwe kerk in Klein Powakka bij de Arawak Indianen. In de Reformatiekerk worden op zondag diensten gehouden en naast het kerkenwerk wordt er ook door een kinderwerker huiswerkbegeleiding en godsdienstonderwijs gegeven aan de buurtkinderen. Tevens is er een theologische bibliotheek en een studiecentrum aanwezig. Verder vinden er Bijbelstudies en preekbesprekingen plaats. Powakka is een Indianendorp op ongeveer 90 kilometer onder Paramaribo. Ook hier komen de mensen samen in de zondagse diensten en wordt er zondagsschool en preekbespreking gehouden.. Er is behoefte aan uitleg van de bijbel, betrokkenheid op hun leefsituatie en antwoorden op hun vragen. Voor de werkzaamheden in Suriname ontvangt Kand. A. Meuleman een opleiding, en zal in oktober 2014 worden uitgezonden. Verder zal in september 2014 mevr. H. Coster uit Staphorst worden uitgezonden als leerkracht, en mevr. A. Groothuis uit Elspeet als kinderwerkster, haar uitzending zal medio 2015 plaatsvinden. 

Over de voortgang van al deze zendingswerkzaamheden geeft onze kerk een kwartaalblad uit ‘Zicht op Zending’. In dit blad worden artikelen opgenomen met de bedoeling om lezers bewust te maken van de roeping tot zending, om de betrokkenheid op het zendingswerk te vergroten.

Commissie

In onze kerk wordt gewerkt met zendingscommissies, ook in onze gemeente is een plaatselijke zendingscommissie actief. Een zendingscommissie behartigt de belangen voor de zending op lokaal niveau. De leden van deze commissie krijgen rechtstreeks van het zendingsbureau de informatie over het zendingswerk, zodat zij als vraagbaak en aanspreekpunt kunnen fungeren voor de gemeente. In onze zendingscommissie hebben een aantal kerkenraadsleden en gemeenteleden zitting. Onze taken in de gemeente zijn o.a. het organiseren van de zendingsmiddag en het beheren van de zendingsbussen bij de uitgangen in de kerk. Wij vergaderen minimaal één keer per jaar om de zaken van de zending in onze kerk te bespreken en om de zendingsmiddag te plannen en organiseren. Tevens willen we in de toekomst meer activiteiten organiseren om de gemeente meer zendingsbewust te laten worden, te denken aan extra kerkdienst t.b.v. zending of presentatie van zendingswerk ZHHK voor de jeugd en/of gemeenteleden van de gemeente 

Voor al dit zendingswerk is veel gebed en geld nodig, en zo hopen we ook als zendingscommissie samen met u, als gemeente, hier een bijdrage aan te leveren. Met gebed, opdat Hij het zendingswerk wil zegenen zodat ook in Malawi en Suriname een volk zal belijden dat Jezus Christus de Heere is.

En met financiële middelen, in bijzonder de collectes op de zendingsmiddag, en de kerkbussen bij de uitgangen in de kerk. Opdat Zijn Koninkrijk moge worden uitgebreid.

De Zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Naam Adres Telefoon
A. Buurkes
Voorzitter
Gerichtenweg 32
8085PX Hoge Enk
0525-683512
J. Boeijenga
Secretaris
De Houtwal 11
8071 TN Nunspeet
0341-257006
A. Van de Beek
Penningmeester
Ben Vliegersstraat 38
8072ZH Nunspeet
0341-270744
F. Hop Oude Harderwijkerweg 100
8085PX Hoge Enk
06-20730062
C. Visch Koeweg 21a
8084PN 't Hade
0525-662949


E-mail: zendingscommissie@hhgdoornspijk.nl

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023